20 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 december 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 16 december 2021;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 41.16 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 18, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, met als titel "Subsidies voor Financiële middelen in het kader van de overstromingen - Herstelplan van Wallonië";

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.16, programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om het Herstelplan van Wallonië te financieren,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.160...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT