20 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, wat betreft economisch herstel door middel van digitale technologie in het kader van het REACT-EU-initiatief, van het besluit van de Waalse regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille

De Minister van Economie en Digitale Technologieën,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1303/2013: Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad en de daaruit voortvloeiende gedelegeerde handelingen;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, de artikelen 6, § 1, derde lid, en 12;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, artikelen 5, 16, § 1, vierde lid en § 2, tweede lid, en 20, § 1, derde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 oktober 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 26 oktober 2021;

Gelet op het verslag van 22 september 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2014 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 70.323/2 van de Raad van State, gegeven op 17 november 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op advies nr. 220/2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, uitgebracht op 3 december 2021;

Gelet op Besluit nr. C (2014) 8190 final van de Europese Commissie van 29 oktober 2014 tot goedkeuring van de Partnerschapsovereenkomst voor België, als gewijzigd;

Gelet op Besluit nr. C (2014) 9934 final van de Europese Commissie van 16 december 2014 tot goedkeuring van het operationeel EFRO programma 2014-2020 voor Wallonië, als gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse regering van 28 november 2013 tot goedkeuring van de aanvulling op de programmering, zoals gewijzigd;

Overwegende dat de crisis in COVID-19 bepaalde sectoren heeft verzwakt, en dat het derhalve aangewezen is een economische herstelstrategie in verschillende mate te ondersteunen;

Overwegende dat de cheques van het thema "economisch herstel door digitaal" tot doel hebben bij te dragen tot een intensiever en veiliger gebruik van digitale instrumenten en kanalen om de commerciële strategie en de digitale positionering van het aanbod van de Waalse bedrijven en economische actoren te ontwikkelen. Dat deze cheques aldus bijdragen tot de doelstellingen van economisch herstel door versterking van het concurrentievermogen en consolidatie van de economische structuur, nagestreefd via de in de tijd beperkte maatregelen die in het kader van het REACT-EU-initiatief worden uitgevoerd,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder:

  1. het besluit van de Waalse Regering : het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT