20 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende verlenging van het ministerieel besluit houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen tot beheersing van de COVID-19 pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidszorg, artikel 27;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2021 houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 december 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat :

De COVID-19 pandemie zich verderzet in een vierde golf, die de gezondheidszorg enorm onder druk zet, alsook het bestaan van nieuwe, nog besmettelijkere varianten van het SARS-COV-2 virus die nieuwe golven in de nabije toekomst kunnen veroorzaken;

Er bij gebreke aan de maatregelen voorgeschreven door dit besluit ernstige tekorten aan geneesmiddelen die vereist zijn voor de bestrijding van de pandemie dreigen te ontstaan;

Deze maatregelen dienen te worden genomen alvorens er een piek aan besmettingen zich voordoet, aangezien het nemen van maatregelen op dat moment geen nut meer heeft;

Het volgen van de korte adviestermijn van vijf dagen voor de Raad van State nog steeds een onaanvaardbaar risico doet ontstaan dat deze maatregelen niet tijdig zullen zijn en tekorten zullen ontstaan;

Dat de bestaande maatregelen derhalve zo snel mogelijk dienen te worden verlengd, gelet op het feit dat de maatregelen buiten werking treden op 31 december 2021;

Overwegende de ernstige nadelige gevolgen die dit kan hebben voor de volksgezondheid;

Besluit :

Artikel 1. In artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT