20 DECEMBER 2021. - Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het geneesmiddel LAGEVRIO voor de behandeling van COVID-19

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 6quater, § 1, eerste lid, 5° );

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, artikel 110, derde lid;

Gelet op de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg, artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 december 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die niet toelaat het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van 5 dagen af te wachten en dit omwille van de huidige gezondheidscrisis en de dringende noodzaak om, gezien de huidige beperkte behandelingsmogelijkheden voor patiënten met COVID-19, zo snel mogelijk geneesmiddelen voor de behandeling van deze aandoening ter beschikking te stellen aan deze patiënten;

Gezien de huidige pandemische situatie van COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, en meer bepaald de vierde golf waarin we ons momenteel bevinden, in België en de rest van de wereld;

Gezien het ziekteverwekkend en besmettelijk karakter van het SARS-CoV-2 virus, zijn verschillende varianten (zoals bijvoorbeeld de recent geïdentificeerde variant omicron) en de ernstige bedreiging die het vormt voor de volksgezondheid;

Overwegende dat op het ogenblik van het nemen van dit beslissing uit de gegevens verzameld door Sciensano blijkt dat het aantal gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 op de afdelingen Intensieve zorgen in de ziekenhuizen nog steeds hoog is alsook voor het aantal besmettingen (zie: https://epistat.wiv-isp.be/COVID/) - laatst geconsulteerd op 07/12/2021) ;

Overwegende dat tot op heden de behandelingsmogelijkheden voor patiënten met COVID-19 zeer beperkt zijn, in het bijzonder in geval van comorbiditeit;

Overwegende dat, rekening houdend met de reeds aangehaalde hoge hospitalisatiecijfers en besmettingscijfers en de precaire toestand van de pandemie, het uitermate noodzakelijk is dat veelbelovende behandelingsmogelijkheden voor patiënten met COVID-19 zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld;

Overwegende de positieve tussentijdse resultaten van de klinische proeven met het geneesmiddel LAGEVRIO bestaande uit 200 mg molnupiravir;

Overwegende het positief...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT