20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het recht op outplacement voor sommige werknemers (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het recht op outplacement voor sommige werknemers.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de schoonmaak

Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019

Recht op outplacement voor sommige werknemers

(Overeenkomst geregistreerd op 25 november 2019 onder het nummer 155563/CO/121)

Inleiding

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten :

- in uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, inzonderheid op hoofdstuk V, zoals gewijzigd door de bepalingen van hoofdstuk V, afdeling 3 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen de arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen;

- in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst n° 82 van 10 juli 2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis van 17 juli 2007.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers uit de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en andere.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders en arbeidsters.

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, hierna genoemd dienstverlener, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

HOOFDSTUK II. - De dienstverlener

Art. 2. De opdracht tot outplacementbegeleiding wordt toegewezen aan het "Opleidingscentrum van de Schoonmaak vzw", hierna OCS genoemd, waarvan de oprichtingsstatuten gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 11 september 1989.

Door deze toewijzing voldoen deze werkgevers aan de verplichtingen die op hen rusten ingevolge de wettelijke en conventionele instrumenten die in de aanhef van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden vermeld.

Het OCS kan de organisatie van deze outplacementbegeleiding geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden, voor zover deze laatsten voldoen aan de reglementaire vereisten om deze activiteit te mogen uitoefenen.

Art. 3. Het OCS neemt bij de uitvoering van deze opdracht de kwaliteitsnormen in acht die bepaald worden in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 van de Nationale Arbeidsraad evenals de kwaliteitsnormen die bepaald worden door artikel 11/4 van de wet van 5 september 2001, zoals gewijzigd door de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk V van voormelde wet van 26 december 2013, met name :

 1. waarborgen dat alle inlichtingen die in het raam van de outplacementopdracht over de werknemer bekomen worden, vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven;

 2. aan de werknemer, op zijn verzoek, na beëindiging van de opdracht zijn dossier teruggeven;

 3. zich niet inlaten met de contacten tussen de werknemer en de potentiële werkgevers;

 4. noch de ontslagbeslissing, noch de onderhandeling daaromtrent beïnvloeden.

  De derden die de outplacementbegeleiding in opdracht van het OCS op zich nemen, dienen er zich toe te verbinden de bovenvermelde kwaliteitsnormen in acht te nemen.

  HOOFDSTUK III. - Bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar en die niet genieten van de regelingen van outplacement voorzien in de hoofdstukken IV en V van deze collectieve arbeidsovereenkomst

  Art. 4. De werknemer wiens werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd en die de leeftijd van vijfenveertig jaar heeft bereikt op het moment waarop het ontslag is gegeven, heeft recht op outplacementbegeleiding zoals bepaald door deze collectieve arbeidsovereenkomst.

  Dit recht wordt aan de werknemer evenwel niet toegekend wanneer hij niet minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft, als het ontslag is gegeven om een dringende reden of bij SWT.

  Dit recht wordt eveneens niet toegekend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT