20 APRIL 2023. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de rangschikking van de vestigingen voor basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 tot organisatie van een gedifferentieerd kader binnen de scholen van de Franse Gemeenschap teneinde te waarborgen dat elke leerling gelijke kansen op maatschappelijke emancipatie krijgt in een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 tot organisatie van een gedifferentieerd kader binnen de scholen van de Franse Gemeenschap teneinde te waarborgen dat elke leerling gelijke kansen op maatschappelijke emancipatie krijgt in een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 tot goedkeuring van de keuze van de variabelen en van de formule voor de berekening van het socio-economische indexcijfer van elke statistische sector, elke vestiging en elke inrichting met toepassing van artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving ;

Gelet op de lijst van de vestigingen voor kleuter-, lager-, basis- en secundair onderwijs vastgesteld door de diensten van de Regering overeenkomstig artikel 4 van voornoemd decreet van 30 april 2009 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 maart 2023 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 april 2023 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De lijst van de vestigingen voor basisonderwijs en de klasse waartoe zij behoren, met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 tot organisatie van een gedifferentieerd kader binnen de scholen van de Franse Gemeenschap teneinde te waarborgen dat elke leerling gelijke kansen op maatschappelijke emancipatie krijgt in een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving, wordt opgenomen in bijlage 1 bij dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT