20 APRIL 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3°, zoals ingevoegd bij de wet van 15 december 2013;

Gelet op de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen, artikel 23, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, de artikelen 14 en 191;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 3 april 2014;

Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 31 juli 2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 14 augustus 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 1 september 2014;

Gelet op het advies 57.233/2 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, gewijzigd bij de Ministeriële besluiten van 19 maart 2015 en 20 maart 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. In het hoofdstuk « A. Oftalmologie » worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. In het opschrift « A.3.1. Ingreep op de ooglens » worden de volgende wijzigingen aangebracht :

   - In de omschrijving van de verstrekking 150135-150146 wordt het woord « ongecoat » opgeheven;

   - De verstrekking « 150150-150161 Intra-oculaire lens, in polymethylmethacrylaat, gecoat » en zijn vergoedingsmodaliteiten worden opgeheven;

  2. De vergoedingsvoorwaarde A- § 01 wordt als volgt aangepast :

   - In het opschrift "Gelinkte verstrekking(en) :" wordt de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT