2 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage aan Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013 betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid;

Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, artikel 2, derde lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013 betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen, artikel 2;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, artikel 3;

Overwegende het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, artikel 1, § 3 ;

Overwegende het schrijven van 13 september 2019 van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW dat aangeeft dat de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar Route de Wallonie, 31A à 7011 Mons sinds 16 december 2015;

Overwegende dat de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW niet meer voldoet aan de bepalingen van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen;

Overwegende de beslissing van de Minister van 4 juni 2021 tot intrekking van de erkenning van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW als fokkersvereniging en als vereniging voor het gebruik van paardachtigen;

Overwegende het schrijven van 14 augustus 2019 van de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie VZW dat aangeeft dat haar maatschappelijke zetel 9/2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT