2 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering en het beheer van de afvalstoffen en de diffuse verontreiniging van de bodems toe te schrijven aan koolwaterstoffen ten gevolge van de overstromingen van juli 2021

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 tot 39octodecies;

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, gewijzigd op 17 december 2015, artikelen 57 tot 62;

Gelet op het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering, de artikelen 79, 1 en 3, § 2;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting en van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 augustus 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 2 september 2021;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de SPAQuE onder zijn opdrachten met name de uitvoering heeft van onderzoeken en saneringshandelingen en -werken en, in voorkomend geval, de tenuitvoerlegging van opvolgings- of veiligheidsmaatregelen, en toezichts- en beheersmaatregelen, wanneer de Regering haar ermee belast overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van bovenbedoeld decreet van 1 maart 2018, of om redenen van openbaar nut;

Gelet op de noodzaak om onverwijld een nauwkeuriger overzicht op de staat van het Waals leefmilieu te verkrijgen, ten opzichte van de afvalstoffen en de diffuse bodemverontreinigingen toe te schrijven aan de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021;

Gelet op de dringende noodzaak om met spoed de afvalstoffen te beheren die de waterstroom meegevoerd heeft en, in deze uitzonderlijke context, zo snel mogelijk de diffuse bodemverontreinigingen wegens koolwaterstoffen weg te werken;

Gelet op de noodzaak om het beheer van bedoelde afvalstoffen te financieren, evenals het onderzoek in de verontreinigde of potentieel verontreinigde bodems en, indien nodig, de saneringshandelingen en -werken en, eventueel, de opvolgings- of veiligheidsmaatregelen en de toezichts- en beheersmaatregelen uit te voeren;

Overwegende dat hoe sneller deze diffuse verontreinigingen in koolwaterstoffen beheerd worden, hoe krachtiger hun potentiële nefaste gevolgen voor het leefmilieu en de menselijke gezondheid verminderd zouden kunnen worden;

Overwegende dat het spoedig wegwerken van de hiervoor uiteengezette leefmilieuproblemen een reden van openbaar nut vormt;

Gelet op het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 augustus 2021, zoals gewijzigd, waarbij een gedelegeerde opdracht aan de SPAQuE wordt toevertrouwd met het oog op het beheer van afvalstoffen en koolwaterstoffen ten gevolge van de overstromingen;

Gelet op het beheerscontract, ondertekend tussen het Waals Gewest en de SPAQuE op 22 mei 2019;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke inleidende bepalingen

Artikel 1. § 1. Dit besluit beoogt de financiering en het beheer van de afvalstoffen en de diffuse bodemverontreiniging door koolwaterstoffen wegens de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021.

Om in aanmerking te komen voor de gewestelijke steunmaatregelen georganiseerd in de hoofdstukken 2 en 3, voldoet elke aanvrager aan volgende samengevoegde voorwaarden:

 1. geleden hebben of lijden onder de aanwezigheid van afvalstoffen en een diffuse verontreiniging van de bodems toe te schrijven aan koolwaterstoffen ten gevolge van de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021, en waarvan de oorsprong onbepaald is;

 2. gelegen zijn op het grondgebied van minstens één van de tweehonderdnegenendertig volgende gemeenten:

  1. de 84 gemeenten van de provincie Luik;

  2. de 38 gemeenten van de provincie Namen;

  3. de 44 gemeenten van de provincie Luxemburg;

  4. de volgende gemeenten van de provincie Waals-Brabant: Bevekom, Kasteelbrakel, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genepiën, Graven, Hélécine, Incourt, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramilies, Rebecq, Tubeke, Villers-la-Ville, Walhain en Waver ;

  5. de volgende gemeenten van de provincie Henegouwen: Aiseau-Presles, Beaumont, 's-Gravenbrakel, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-Sur-Heure-Nalinnes, La Louvière, Les Bons Villers, Mons, Momignies Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Quévy, Sivry-Rance en Thuin.

  § 2. De Minister bevoegd voor leefmilieu kan de lijst van de gemeenten bedoeld in paragraaf 1, 2°, verder aanvullen.

  § 3. Dit besluit is van toepassing onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de budgetten bedoeld in de artikelen 4 en 8.

  Art. 2. Van de financiering van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT