2 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, § 3, vierde lid, gewijzigd bij wet van 4 april 2006;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel, artikel 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2008 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op de raadpleging van de syndicale organisaties op 15 maart 2021, overeenkomstig artikel 54, tweede lid van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het advies nr. 53.246/I/PNF van de Vaste Commissie voor taaltoezicht;

Overwegende de personeelsformatie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel op zijn vergadering van 10 september 2020;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Handel,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Met het oog op de toepassing op de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel van het artikel 43, § 3 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 worden de verschillende functies die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt:

  1. 1e trap : de functies van directeur-generaal en van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT