2 OKTOBER 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 2 van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, gewijzigd bij de decreten van 10 december 2010, 19 december 2014 en 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in punt 5° wordt de zinsnede ", met inbegrip van de coöperatieve vennootschap, vermeld in artikel 350 tot en met artikel 436 van het wetboek van 7 mei 1999 van vennootschappen," opgeheven;

 2. in punt 11° wordt het woord "federale" opgeheven.

  Art. 3. In artikel 3, § 3, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. punt 3° wordt vervangen door wat volgt:

  "3° als de kredietnemer een zelfstandige is, dan kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;";

 4. punt 4° wordt vervangen door wat volgt:

  "4° als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon;";

 5. er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "5° als de kredietnemer een vennootschap is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van:

  1. meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van deze vennootschap;

  2. rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel, vermeld in punt a), tot gevolg zou hebben.".

  Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 6. in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

  "De Winwinlening heeft een looptijd van vijf tot tien jaar. Ze kan in één keer op de eindvervaldag terugbetaald worden of volgens een aflossingstabel, ondertekend door de kredietgever en kredietnemer, die wordt gevoegd bij de akte van de Winwinlening. De Winwinlening kan bovendien bepalen dat de kredietnemer een Winwinlening vervroegd kan aflossen door een eenmalige betaling van het openstaande...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT