2 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, wat betreft de termijn en de praktische modaliteiten voor aanvragen

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;

- de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 betreffende de overdracht van aandelen Participatiefonds (PF) Vlaanderen aan PMV en beheervergoeding 2014.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 28 september 2020.

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State om dezelfde reden die gegeven werd bij het te wijzigen besluit, dat eveneens niet voor advies werd voorgelegd, en er zich geen gewijzigde omstandigheden voordoen.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Het coronavirus heeft nog altijd een grote socio-economische impact. Het is dan ook wenselijk om de getroffen handelaars langer de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de steunmaatregel. Voor de goede praktische verwerking wordt de termijn voor de bevestiging van de aanvraag voor de verhuurder beperkt tot en met 3 december 2020.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT