2 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden door mediarte.be (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden door mediarte.be.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 maart 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de audiovisuele sector

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2019

Organisatie van mediastages voor werkzoekenden door mediarte.be

(Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2020 onder het nummer 156815/CO/227)

Artikel 1. Doel

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel om het "Sociaal Fonds voor de audiovisuele sector", hierna "mediarte.be", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1083 Ganshoren (Brussel), Landsroemlaan 20, aan te duiden als organisator van mediastages voor werkzoekenden die jonger zijn dan 26 jaar en die niet-uitkeringsgerechtigd zijn en om de voorwaarden te bepalen waaronder deze stages moeten verlopen.

Art. 2. Toepassingsgebied

Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Art. 3. Opzet

Mediarte.be treedt op als organisator van een professionele stage ten gunste van een werkzoekende jongere, hierna de stagiair genoemd, loopt bij een werkgever, hierna de stagegever genoemd.

Stagiairs en stagegevers stellen zich via mediarte.be kandidaat om binnen dit systeem van professionele stages te werken. De stages worden via de site van mediarte.be bekend gemaakt en mediarte.be zal via haar geijkte kanalen promotie (nieuwsbrief, affichecampagne, mailing, sociale media, website, scholen,...) maken voor dit project.

Op basis van de persoonlijke doelstellingen van de stagiair en het aanbod van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT