2 JUNI 2023. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het erkenningsreglement van 17 februari 2023 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, voor de uitoefening van de functie van revisor in een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen

De Minister van Sociale Zaken

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 33, vijfde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 maart 2023;

Gelet op het advies 73.568/1 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2023 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde erkenningsreglement van 17 februari 2023 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, voor de uitoefening van de functie van revisor in een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen, is goedgekeurd.

Art. 2. Het erkenningsreglement van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van 27 januari 1992 voor de uitoefening van de functie van revisor in een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 januari 1992, is opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, op 2 juni 2023.

De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Erkenningsreglement van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van 17 februari 2023, voor de uitoefening van de functie van revisor in een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen

De Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen,

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 33, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002 ;

Gelet op het erkenningsreglement voor de uitoefening van de functie van revisor in een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen, door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen beslist op 27 januari 1992 ;

Gelet op het advies van het Technisch Comité, gegeven op 14 oktober 2022 ;

Gelet op het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, meegedeeld op 31 januari 2023 ;

Besluit :

HOOFDSTUK I. - De erkende revisoren

Artikel 1. Om door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, hierna « de Controledienst » genoemd, te kunnen worden erkend voor de uitoefening, overeenkomstig de artikelen 32 tot en met 37 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, hierna « de wet van 6 augustus 1990 » genoemd », van de functie van revisor bij ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen moet de betrokkene daartoe een aanvraag indienen en :

 1. onderdaan zijn van een lidstaat in de zin van artikel 3, 31°, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren en beschikken over een vestiging in een dergelijke lidstaat, of over een vestiging in België beschikken;

 2. als bedrijfsrevisor natuurlijke persoon ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut der bedrijfsrevisoren;

 3. gedurende minstens vijf jaar een relevante beroepsactiviteit hebben uitgeoefend en daarbij voldoende ruime ervaring hebben opgedaan met betrekking tot :

  a)° de planning, de organisatie en de uitvoering van controleopdrachten bij vennootschappen, verenigingen en stichtingen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019;

  b)° de organisatie, de boekhouding en de controle van ondernemingen in de zin van artikel I.1., 1°, van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013;

 4. het bewijs leveren dat hij voor de uitoefening van een functie als revisor de nodige kennis bezit van de wetgeving en reglementering met betrekking tot de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, voornamelijk wat de verplichtingen betreft die voor deze entiteiten gelden in boekhouding, administratief en statistisch opzicht;

 5. een grondige kennis hebben verworven van de openbare controleregeling die geldt voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

 6. in staat zijn om, op onafhankelijke en competente wijze, revisieopdrachten bij ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen en opdrachten tot medewerking aan het toezicht van de Controledienst wat deze entiteiten betreft, uit te voeren.

 7. beschikken over een passende organisatie om dit mandaat bij ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen uit te oefenen. Dit houdt onder meer de volgende vereisten in :

  1. beschikken over voldoende medewerkers die samen een passende kennis hebben van de boekhouding van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van het stelsel die voor hen geldt, met het oog op de uitvoering van de revisorale opdrachten in deze entiteiten en op de opdrachten tot medewerking aan het toezicht door de Controledienst op deze entiteiten;

  2. zorgen voor een degelijke administratieve organisatie van het kantoor en een degelijke technische organisatie met het oog op de uitvoering van revisorale mandaten en op de opdrachten tot medewerking aan het toezicht door de Controledienst op deze entiteiten;

  3. de gepaste auditmethodologie toepassen met het oog op de uitvoering van revisorale mandaten en van opdrachten tot medewerking aan het toezicht door de Controledienst;

  4. een beroep kunnen doen op een degelijk werkende en voor de uitoefening van dit mandaat passende functie van interne kwaliteitsbewaking;

  5. binnen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT