2 JUNI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs, wat betreft nieuwe onderwijsbevoegdheden vanaf 1 september 2023

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 63, § 2bis, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016 en gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2018, en artikel 64, § 1, vervangen bij het decreet van 23 december 2016.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Adviescommissie heeft advies gegeven op 23 maart 2023.

- De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 28 maart 2023.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 25 mei 2023.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023, wordt vervangen door...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT