2 JUNI 2022. - Aanwijzing door de Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu van haar afgevaardigde in hat kader van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2019 ter uitvoering van het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2019 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure, artikel 2;

Gelet op het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure, de artikelen 1, 5°, 6 tot 20;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst, de artikelen 3, 4, 5 en 33;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering, artikel 21;

Gelet op de omzendbrief van 1 juli 2019 betreffende de delegaties van bevoegdheden in geval van verlof, waarin wordt herinnerd aan de voorkeursbeginselen die van toepassing zijn op de tijdelijke delegaties van bevoegdheden;

CoOverwegende dat artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2019 ter uitvoering van het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure de "Administratie" in de zin van artikel 1, 5° van het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure definieert als het "Directoraat-generaal van de Waalse Overheidsdienst bevoegd voor de aangelegenheid betrokken bij het doel van algemeen nut in het geding";

Gelet op de wil van de wetgever om één administratieve fase in te voeren die van toepassing is op onteigeningen die plaatsvinden in aangelegenheden die onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest vallen en die door de Administratie wordt geleid;

Overwegende dat de administratieve fase van het onderzoek van onteigeningsdossiers zich uitstrekt van de indiening van het onteigeningsdossier bij de Administratie tot de aanneming van een administratieve akte waarin de onteigenende autoriteit wordt aangewezen en de voor onteigening in aanmerking komende goederen worden bepaald, in de vorm van een beraadslaging van de gemeenteraad of een Regeringsbesluit waarbij de onteigenaar toestemming krijgt of wordt geweigerd om tot onteigening over te gaan;

Overwegende dat het voorstel voor een beslissing dat door de "Administratie" aan de gemeente of aan de Regering is toegezonden, eveneens als beslissing kan worden beschouwd indien het aan hen is toegezonden binnen de termijn bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure, hierna "het decreet" genoemd, en indien de bevoegde autoriteit haar besluit niet heeft genomen binnen de termijn bedoeld in artikel 17, eerste en tweede lid, van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT