2 JANUARI 2023. - Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Premies en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen houdende de subdelegatie van de beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling en de aanwijzing van personeelsleden van de afdeling die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de woningkwaliteitsbewaking

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het decreet Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.4 en III.5;

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022;

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen in Vlaanderen, artikel 7, derde lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017;

- het Ministerieel besluit van 27 juli 2016 houdende delegatie van specifieke en aanvullende bevoegdheden aan de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen;

- het besluit van de administrateur-generaal van 2 januari 2023 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen in Vlaanderen en houdende delegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap.

HET AFDELINGSHOOFD VAN DE AFDELING PREMIES EN WONINGKWALITEIT BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, geldt die delegatie ook voor:

 1. het nemen van beslissingen ter voorbereiding of ter uitvoering van die aangelegenheden;

 2. het nemen van beslissingen van ondergeschikt belang of van aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of die er inherent deel van uitmaken.

  HOOFDSTUK 2. - Delegaties

  Art. 2. De hierna genoemde personeelsleden van de afdeling Premies en Woningkwaliteit zijn gemachtigd om:

 3. voor de verzekering gewaarborgd wonen, vermeld in artikel 5.71 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, te beslissen over het verlenen, stopzetten of weigeren van de aanvragen voor de verzekering;

  Naam Functietitel/graad Personeelsnummer Marleen Peleman hoofdmedewerker 209012 Ingrid Janssens hoofdassistent 208809

 4. voor de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders, vermeld in artikel 5.74 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021:

  1. te beslissen over het verlenen, stopzetten of weigeren van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders;

  2. te beslissen over de beroepen tegen de beslissing en het uitblijven van de beslissing over de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders:

  Naam Functietitel/graad Personeelsnummer Morwenna Denys Adjunct van de directeur 234706 Erika Janssens Adjunct van de directeur 236221

 5. voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT