2 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 44 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de oproep voor de thema's vergroening en verbetering energie-efficiëntie

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 14, eerste lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 24 november 2022;

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat ondernemingen op korte tijd geconfronteerd worden met een uitzonderlijk scherpe stijging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen. Er is om die reden een dringende nood aan ondersteuning van investeringen in vergroening en energie-efficiëntie zodat de ondernemingen hun energiebevoorrading kunnen loskoppelen van de fossiele brandstoffen. Door de ondersteuning nog in deze energiecrisis te lanceren wordt de bedrijfscontinuïteit gegarandeerd.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Omdat de Vlaamse ondernemingen worden geconfronteerd met een uitzonderlijk scherpe stijging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen ten gevolge van de Russische agressie tegen Oekraïne vindt de Vlaamse Regering het nodig om op zeer korte termijn ondersteuningsmaatregelen te nemen voor de getroffen ondernemingen ten einde de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren.

- De Septemberverklaring 2022 van de Minister-President verwoordde dit als volgt: "Vlaanderen heeft onvoldoende middelen om de stijging van de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven volledig te dragen. Maar dit ontslaat ons geenszins van de plicht om de meest kwetsbaren te helpen, en gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Mét het beperkte geld en de hefbomen waarover we wel beschikken en zonder onze toekomst en die van onze kinderen onrechtvaardig zwaar te belasten" en ook "De energiecrisis is bij uitstek een Europese crisis. De prijzen zijn hoog omdat het aanbod kunstmatig laag wordt gehouden door Rusland en het marktmechanisme daardoor totaal verstoord is geraakt. Fundamentele oplossingen voor de hoge energieprijzen moeten van Europa komen."

- De beleidsnota 2019-2024 economie, wetenschapsbeleid en innovatie vermeldt het volgende: "We zetten de Ecologiepremie Plus als de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT