2 DECEMBER 2021. - Ordonnantie betreffende Brupartners

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

TITEL 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, publieke instelling met rechtspersoonlijkheid die werd opgericht door de ordonnantie van 8 september 1994, wordt hernoemd tot « Brupartners ».

TITEL 2. - Over de Plenaire vergadering

HOOFDSTUK 1. - Over de samenstelling en de leden

Art. 3. § 1. De Plenaire vergadering is samengesteld uit :

 1. vijftien effectieve en vijftien plaatsvervangende leden voorgedragen door de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en werkgevers van de social-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Zeven effectieve en zeven plaatsvervangende leden worden voorgedragen door de representatieve werkgeversorganisaties, zes effectieve en zes plaatsvervangende leden door de representatieve middenstandsorganisaties, en twee effectieve en twee plaatsvervangende leden worden voorgedragen door de representatieve organisaties van werkgevers van de social-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

 2. vijftien effectieve en vijftien plaatsvervangende leden worden voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  § 2. De leden van de Plenaire vergadering oefenen hun beroepsactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit.

  Tenminste de helft van de leden moet op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonachtig zijn, om te streven naar drie vierden van de leden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonachtig zijn.

  De leden moeten bovendien hun burgerlijke en politieke rechten genieten en mogen op het ogenblik van hun aanstelling niet de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

  Tenminste een derde van de leden behoort tot elk geslacht, waarbij naar pariteit wordt gestreefd.

  Art. 4. De Plenaire vergadering verkiest in zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter die respectievelijk en afwisselend onder de in artikel 3, § 1, 1° en 2° bedoelde leden worden gekozen.

  De voorzitter en de vicevoorzitter worden verkozen voor een duur van tweeëneenhalf jaar.

  De voorzitter en de vicevoorzitter behoren tot een verschillende taalgroep.

  HOOFDSTUK 2. - Over de aanstelling, de hernieuwing en de vervanging van de leden

  Art. 5. De leden van de Plenaire vergadering worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangesteld.

  Het mandaat van de leden heeft een duur van vijf jaar en is hernieuwbaar.

  Art. 6. § 1. Ten laatste 7 maanden voor het verstrijken van de mandaten verricht de Regering een oproep tot kandidaturen van de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en de representatieve werknemersorganisaties.

  De oproep tot kandidaturen van de representatieve organisaties wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  § 2. De representatieve organisaties van werkgevers, middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en de representatieve werknemersorganisaties beschikken over een termijn van een maand om hun kandidatuur bij de minister bevoegd voor Economie in te dienen.

  Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit met de oproep tot kandidaturen van de representatieve organisaties.

  § 3. De minister bevoegd voor Economie onderzoekt de kandidaturen en maakt de lijst op van de organisaties die aan de representativiteitsvoorwaarden voldoen.

  Deze lijst wordt aan Brupartners medegedeeld.

  Brupartners deelt de lijst mee aan de representatieve organisaties die erop voorkomen.

  § 4. De representatieve organisaties van werkgevers, profitsector, enerzijds, middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en werknemersorganisaties, anderzijds, beschikken over een termijn van twee maanden om over de organisaties, die bij Brupartners zullen vertegenwoordigd zijn, en over het aantal leden dat aan elk van de organisaties wordt toegewezen, een consensus te bereiken en deze aan de Regering mede te delen.

  Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van de communicatie aan Brupartners, door de minister bevoegd voor Economie, van de lijst van de organisaties die bij Brupartners mogen vertegenwoordigd worden.

  § 5. De Regering stelt de lijst op van de organisaties die bij Brupartners vertegenwoordigd zijn, en stelt het aantal leden vast dat aan elk van de organisaties wordt toegewezen, met eerbied voor deze consensus.

  Indien er aan het einde van de in paragraaf 4 bedoelde termijn tussen de representatieve organisaties geen consensus kan worden bereikt, dan bepaalt de Regering eigenmachtig de bij Brupartners vertegenwoordigde organisaties, evenals het aantal leden dat aan elk van deze organisaties wordt toegewezen.

  § 6. De representatieve organisaties van werkgevers, middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en de representatieve werknemersorganisaties beschikken over een termijn van een maand om de lijst van hun vertegenwoordigers aan de Regering over te maken.

  De voordracht van de kandidaturen gebeurt door middel van een dubbele lijst, waarbij een man en een vrouw wordt voorgedragen voor elk in te vullen mandaat.

  Deze termijn gaat in op de dag die volgt op deze van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot vaststelling van de lijst van de binnen Brupartners vertegenwoordigde organisaties en van het aantal leden dat aan elk van de organisaties wordt toegewezen.

  De Regering stelt de lijst van de effectieve en de plaatsvervangende leden van Brupartners vast.

  Art. 7. Indien een lid van de Plenaire vergadering in de loop van een mandaat moet worden vervangen, dan draagt de betrokken organisatie een kandidatuur voor met behulp van een dubbele lijst, waarbij een man en een vrouw worden voorgedragen voor het in te vullen mandaat.

  De Regering gaat over tot de aanstelling van het nieuwe lid.

  Het nieuw aangesteld lid neemt het lopend mandaat over.

  HOOFDSTUK 3. - Representativiteit van de organisaties

  Art. 8. Worden beschouwd als representatieve werkgeversorganisaties : de meest representatieve interprofessionele organisatie van de werkgevers, opgericht op gewestelijk vlak en actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Art. 9. § 1. Zijn representatief voor de middenstand :

 3. de overeenkomstig de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de KMO's en zijn uitvoeringsbesluiten erkende middenstandsorganisaties die tenminste een zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezitten ;

 4. de andere gewestelijke interprofessionele organisaties, meer bepaald deze die de Brusselse middenstand vertegenwoordigen, hun zetel te Brussel hebben, tenminste sedert 5 jaar diensten organiseren die hun leden moeten helpen bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT