2 DECEMBER 2021. - Ordonnantie betreffende de maatregelen voor het naleven door de gebruikers van de regels inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Voorwerp

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Het doel ervan is te zorgen voor de naleving door de gebruikers van de regels inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik ervan.

Voor zover nodig zorgt ze voor omzetting van :

- de Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie ;

- de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866 van de Commissie van 13 oktober 2015 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat het register van collecties, het toezicht op de naleving van de regels door gebruikers en beste praktijken betreft.

Toepassingsgebied

Art. 2. Het toepassingsgebied van deze ordonnantie wordt bepaald door artikel 2 van de Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie.

Deze ordonnantie is van toepassing op de genetische rijkdommen :

- die in situ aanwezig zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

- die ex situ op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gehouden, met uitzondering van rijkdommen die in het bezit zijn van de federale wetenschappelijke instanties die zijn opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen.

Definities

Art. 3. Voor de toepassing van onderhavige ordonnantie wordt verstaan onder :

  1. verdrag : het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992 ;

  2. protocol : het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen voortvloeiende uit hun gebruik met betrekking tot het verdrag inzake biologische diversiteit, opgesteld in Nagoya op 29 oktober 2010 ;

  3. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT