2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de vrijwillige Belgische bijdrage van 30.000 euro voor 2021 aan het werkprogramma van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) om bijvangst te verminderen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 29 october 2021

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende dat de Conventie voor de reglementering van de walvisvangst ondertekend werd in Washington op 2 december 1946;

Overwegende dat België op 15 juli 2004 partij geworden is bij deze conventie en lid van de Commissie (IWC) voorzien door de conventie;

Overwegende dat de Conventie tot doel heeft te waken over het "verantwoord behoud" van de walvissenbestanden teneinde de "ordelijke ontwikkeling van de walvisindustrie" mogelijk te maken;

Overwegende dat de belangrijkste opdracht van de IWC erin bestaat om, wanneer nodig, de in het reglement van de Conventie voorziene maatregelen die de modaliteiten van de walvissenjacht in de hele wereld regelen opnieuw te onderzoeken en te herzien;

Overwegende dat België een actief beleid voert met betrekking tot de bescherming van walvispopulaties, inzonderheid op het gebied van bijvangst en van aanvaringen tussen schepen en walvisachtigen;

Overwegende de noodzakelijkheid om bij te dragen aan het werkprogramma om bijvangst te verminderen dat door België voorgezeten wordt;

Overwegende dat de 67ste vergadering van de IWC een ambitieus werkprogramma heeft goedgekeurd voor de komende 2 jaar alsook een strategisch plan om de bijvangst te verminderen;

Overwegende dat het Behoudscomité van de IWC dit werkprogramma heeft geüpdatet en verlengd voor twee jaar in 2020 ten einde het strategisch plan om de bijvangst te verminderen onverkort uit te voeren;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag van 30.000 euro aan te rekenen op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT