2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2021 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de artikelen 54, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, 55, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, en 56;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, laatst gewijzigd door de wet van 3 mei 2003, artikel 2bis, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2021 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2021;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen wordt verleend aan de heer DE RUYCK Patrick, vertegenwoordiger van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Art. 2. Wordt benoemd, tot het einde van de termijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT