2 DECEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en subsidiëring van de professionele podiumkunstensector met het oog op de omkadering van de aanwervingsprocedures voor directieambten

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. Aan artikel 1 van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en subsidiëring van de professionele podiumkunstensector worden de punten 20° tot 24° toegevoegd, die als volgt luiden:

"20° Algemene directie: managementambt dat de programmering van de voorstellingen en activiteiten van een operator omvat, en de coördinatie van al het artistieke, technische en administratieve personeel;

 1. Artistieke directie : directieambt dat het beheer van het artistieke project van een operator omvat;

 2. andere directie: elk directieambt ander dan dat vermeld onder 18° en 19°, dat het management van een team binnen een operator omvat en beslissingsbevoegdheid heeft op zijn bevoegdheidsgebied;

 3. gemeenschappelijk verzoek: verzoek dat gezamenlijk wordt ingediend door meerdere natuurlijke personen met het oog op het gezamenlijk uitoefenen van een directieambt in de zin van de punten 20° tot en met 22° ;

 4. beslissingsorgaan: het orgaan waaraan de statuten van de operator de bevoegdheid toekennen om directieambten aan te wijzen".

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van artikel 76/1

  Art. 2. In artikel 76/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 oktober 2016, worden de woorden "Onverminderd de strengere regels bepaald in de artikelen 76/2 tot 76/9," ingevoegd voor de woorden "De operatoren die een programmaovereenkomst genieten".

  HOOFDSTUK 3. - Bepalingen van toepassing op de algemene en artistieke directies

  Art. 3. In titel VIIIbis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 oktober 2016, wordt na artikel 76/1 een artikel 76/2 ingevoegd, luidend als volgt:

  "Art. 76/2. § 1. Het mandaat van algemene of artistieke directie moet beperkt zijn in de tijd binnen dienstenstructuren, omroeplocaties, creatieve plaatsen, festivals of centra voor podiumkunsten die:

 5. een programmaovereenkomst van ten minste 400.000 euro genieten, of

 6. die een programmaovereenkomst genieten van minstens 200.000 euro en gebruik maken van een infrastructuur ter beschikking gesteld door de Franse Gemeenschap.

  Te dien einde belasten de in lid 1 bedoelde operatoren de persoon die met hun algemene of artistieke directie is belast, met een mandaat dat niet langer mag zijn dan vijf jaar en dat eenmaal kan worden verlengd.

  Personen wier ambtstermijn ten hoogste eenmaal is verlengd, kunnen zich slechts voor hetzelfde ambt kandidaat stellen na een onderbreking van één ambtstermijn.

  In afwijking van de leden 2 en 3 kan een persoon wiens ambtstermijn maximaal is verlengd, zijn ambtstermijn verlengen tot het bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd:

 7. indien de betrokkene dit niveau zal bereiken binnen vijf jaar na het einde van het laatste mandaat;

 8. op met redenen omkleed verzoek, indien de betrokken persoon de stichter is van de operator en indien wordt aangetoond dat de activiteiten van de operator nauw verbonden zijn met de persoonlijkheid van die persoon.

  § 2. Wanneer de persoon die belast is met de algemene of artistieke directie van een in lid 1 bedoelde operator tegelijkertijd andere beroepsactiviteiten op het gebied van de podiumkunsten uitoefent, wordt in de arbeids- of dienstverleningsovereenkomst nauwkeurig beschreven hoe deze twee ambten zodanig met elkaar verbonden zijn zodat belangenconflicten worden vermeden en de doorzichtigheid van het gebruik van de aan de operator toegewezen middelen wordt gewaarborgd.

  De in lid 1 bedoelde nadere regels omvatten ten minste:

 9. een formele verbintenis om de menselijke, materiële en financiële middelen van de operator niet te gebruiken om een ander doel dan de uitvoering van het project van de operator;

 10. de precieze omschrijving, in een aanhangsel bij het contract, van de nadere regels en de maximumvolumes van de verblijfsessies, de financiering van coproducties en de aankoop van voorstellingen die worden uitgevoerd ten behoeve van de andere beroepsactiviteiten van de persoon die belast is met de algemene of artistieke directie van de operator.".

  Art. 4. In dezelfde titel wordt na artikel 76/2 een artikel 76/3 ingevoegd, dat als volgt luidt

  "Art. 76/3. § 1. Wanneer een algemeen of artistiek directiemandaat van een in artikel 76/2, § 1 bedoelde operator afloopt, of wanneer een dergelijk mandaat wordt beëindigd, stelt het beslissingsorgaan het ambtsprofiel op met het oog op de vernieuwing van het mandaat.

  Het in lid 1 bedoelde ambtsprofiel wordt op inclusieve wijze opgesteld overeenkomstig het decreet van 14 november 2021 betreffende de versterking van de vervrouwelijking van de benamingen van beroepen, ambten, graden of titels en betreffende genderneutrale goede praktijken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT