2 DECEMBER 2021. - Besluit van de Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de natuurparken inzake ruimtelijke ordening

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van het Waals Gewest van 16 juli 1985 betreffende natuurparken, artikel 13, § 1, derde lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 3 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010 tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 22 september 2021;

Gelet op advies 70.290/4 van de Raad van State, gegeven op 10 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat er een zekere urgentie bestaat om de continue waarborging van de openbare dienstverlening en de grootst mogelijke rechtszekerheid voor burgers, bedrijven en overheden te waarborgen; dat het bij gebrek aan een passende rechtsgrondslag onmogelijk is om tijdig de nodige subsidies aan de betrokken natuurparken te verlenen; dat dit grotere financiële gevolgen voor de lopende projecten zou hebben; dat het in die omstandigheden aangewezen is om geen advies te vragen aan de Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening, overeenkomstig artikel D.I.4, § 1, vierde lid, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:

  1. Minister: de minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening;

  2. administratie: het departement van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening;

  3. beheerscommissie van de natuurparken: het beheerscomité bedoeld in hoofdstuk III van het decreet van het Waals Gewest van 16 juli 1985 betreffende natuurparken.

    Art. 2. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen verleent de Minister aan de beheerscommissies van de natuurparken die daarom verzoeken en die geheel of gedeeltelijk in het Duitse taalgebied liggen, een jaarlijkse subsidie ter dekking van de werkingskosten i.v.m. opdrachten inzake ruimtelijke ordening, landschap inbegrepen.

    De in het eerste lid vermelde subsidie betreft:

  4. de coördinatie van projecten inzake ruimtelijke ordening bedoeld in artikel 7, 2°, van het decreet van het Waals Gewest van 16 juli 1985...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT