Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011 wordt aan de heer Vanderschelde, François, op het einde van de maand oktober 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal

Arbeidsgerechten. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011 wordt aan de heer Vanderschelde, François, op het einde van de maand oktober 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend-raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT