19 SEPTEMBER 2021. - Wet houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 (1)(2)(3)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, gedaan te Brussel op 24 mei 2017, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 24 mei 2017.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 september 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S. WILMES

De Minister van Economie en Werk,

P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

De Minister van Sociale Zaken,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. VERLINDEN

De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid,

Th. DERMINE

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Nota's

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):

Stukken: 55-2048.

Integraal verslag: 08/07/2021.

(2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/ het Vlaamse Gewest van 03/07/2020 (Belgisch Staatsblad van 22/07/2020), Decreet van de Franse Gemeenschap van 14/03/2019 (Belgisch Staatsblad van 18/06/2019), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 25/02/2019 (Belgisch Staatsblad van 27/03/2017 ed.2), Decreet van het Waalse Gewest van 31/01/2019 (Belgisch Staatsblad van 29/05/2019), Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20/05/2021 (Belgisch Staatsblad van 27/05/2021).

(3) Datum inwerkingtreding : 1 december 2021 (art. 15)

AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN KET KONINKLIJK BELGI" EN HET EUROPEES RUIMTEAGENTSCHAP BIJ HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN EEN EUROPEES RUIMTEAGENTSCHAP VAN 30 MEI 1975, OVER DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN HET EUROPEES RUIMTEAGENTSCHAP IN BELGI"

Het Koninkrijk België, hierna genoemd "België",

Vertegenwoordigd door :

- de Federale Regering,

- de Vlaamse Regering,

- de Regering van de Franse Gemeenschap,

- de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

- de Waalse Regering,

- de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

en

Het Europees Ruimteagentschap, hierna genoemd « het Agentschap »,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, dat in werking is getreden op 30 oktober 1980, en meer bepaald artikel XV, hierna genoemd "de Overeenkomst »;

Gelet op Bijlage I (Voorrechten en Immuniteiten) bij het Verdrag, hierna genoemd « Bijlage I » ;

Gelet op het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap, ondertekend te Parijs op 26 januari 1993 ;

Gelet op de bestaande vestiging van een centrum van het Agentschap in Redu, en van een Bureau voor de betrekkingen tussen het Agentschap en de Europese Unie in Brussel, hierna genoemde "de Sites » ;

Gelet op de Overeenkomst van 24 mei 2017 tussen het Europees Ruimteagentschap en het Koninkrijk België betreffende het Centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu, hierna genoemd de « Site-overeenkomst » ;

Verlangend een overeenkomst te sluiten teneinde de voorrechten en immuniteiten die vereist zijn voor het goede functioneren van het Agentschap en voor de goede uitvoering door het personeel van zijn opdracht op het Belgische grondgebied, nader te bepalen;

Overwegende dat deze voorrechten en immuniteiten alleen aan het Agentschap en aan zijn personeel worden toegekend voor hun onafhankelijkheid en het goede functioneren in België en dat, onverminderd het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT