19 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan ik de eer heb het ter Uwer ondertekening voor te leggen, beoogt de wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.

Het begrip minimaal effectief, zoals bepaald in de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wou de weerspiegeling zijn van de minimale capaciteit die noodzakelijk is voor het ononderbroken uitvoeren binnen elke zone, van zowel de taken van de basispolitiezorg als bepaalde politieopdrachten van federale aard.

Bij gebrek aan een wetenschappelijke objectivering van dit minimaal effectief ten aanzien van de operationele en functionele noden ingegeven door voornoemde taken en opdrachten, heeft de regelgevende instantie zich bij de definiëring hiervan gebaseerd op de budgettaire capaciteiten van de politiezones van destijds. Het minimaal effectief van het operationeel kader van de lokale politie werd daarom in overeenstemming gebracht met de aanwezige politiecapaciteit in de gemeentepolitie en in de territoriale brigades van de Rijkswacht die binnen de lokale politie verenigd zijn. Het minimaal effectief voor het administratief en logistiek kader werd vastgesteld door een percentage van het van tevoren bepaalde minimaal effectief van het operationeel personeel, welk minimaal 8% bedraagt om vervolgens te evolueren naar 15 à 20%.

De evoluties van het minimaal effectief houden aldus enkel rekening met de noden die elke politiezone meent te hebben ten aanzien van zijn budgettaire capaciteiten. Het is belangrijk eraan te herinneren dat de verhoging van het minimaal effectief geen weerslag heeft op het federale luik van de financiering van de lokale politie. Aangezien de effecten van een verhoging van het minimaal effectief enkel gedragen moeten worden door de gemeentelijke financiering van de lokale politie, komt het niet toe aan de federale overheid om de legitimiteit van een in die zin door de lokale overheden geformuleerde vraag grondiger te onderzoeken, buiten de gevolgen die zij met zich meebrengt met betrekking tot de link gelegd door het koninklijk besluit van 5 september 2001 tussen respectievelijk de minimale effectieven van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige en zeer getrouwe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT