19 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende exportverbod van bepaalde gevaarlijke stoffen naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 8°, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 2011 en 16 december 2015 ;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit, op 1 december 2022 ;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, gegeven op 27 maart 2023 ;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 5 april 2023 ;

Gelet op het advies van de Bijzondere raadgevende commissie Verbruik, gegeven op 27 maart 2023 ;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 27 maart 2023 ;

Gelet op Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, artikel 5, § 1, eerste lid ;

Gelet op de kennisgeving nr. 2022/826/B gericht aan de Europese Commissie op 29 november 2022 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2023 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris van Begroting, gegeven op 5 juni 2023 ;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging ;

Gelet op advies 73.999/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 augustus 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;

Overwegende de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit beoogt :

  1. een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mensen en het leefmilieu te waarborgen ;

  2. de uitvoering van artikel 5, § 1, 8° van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers ;

  3. de nuttige aanvulling op de Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

    Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  4. « wet van 21 december 1998 » : de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers ;

  5. « gevaarlijke stoffen » : gevaarlijke stoffen, als zodanig of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT