19 NOVEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009

Art. 2. In artikel 8.7.3, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 worden de woorden "Beschermde afnemers hebben recht" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering kan bepalen dat beschermde afnemers recht hebben".

Art. 3. Aan titel XII van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 oktober 2021, wordt een hoofdstuk VI toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Hoofdstuk VI. Uniek loket voor de aanvraag, behandeling, verwerking en uitbetaling van gebouwpremies of premies voor energieopwekkingsinstallaties".

Art. 4. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 oktober 2021, wordt aan hoofdstuk VI, toegevoegd bij artikel 3, een artikel 12.6.1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 12.6.1. § 1. De Vlaamse Regering creëert een uniek loket om de aanvraag, de behandeling, de verwerking en de uitbetaling van aanvragen voor premies die door of krachtens dit decreet door de Vlaamse Regering worden ingesteld op het vlak van werkzaamheden aan gebouwen of voor energieopwekkingsinstallaties, te faciliteren.

§ 2. De diensten van de Vlaamse overheid die de Vlaamse Regering aanwijst, worden belast met de behandeling van premieaanvragen in het kader van het unieke loket, vermeld in het paragraaf 1. De Vlaamse Regering bepaalt welke premies onder dat unieke loket vallen.

In het kader van het unieke loket, vermeld in paragraaf 1, kan de Vlaamse Regering de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij bepaalde taken toekennen die verband houden met de behandeling en de verwerking van premieaanvragen en die verband houden met de uitbetaling van premies voor werkzaamheden aan gebouwen of voor energieopwekkingsinstallaties. De Vlaamse Regering bepaalt voor welke type premies dat van toepassing is en wijst de diensten van de Vlaamse overheid of de energiehuizen aan die daarbij worden betrokken. De distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij kan voor zijn taken in het kader van het unieke loket een vergoeding krijgen die de Vlaamse Regering bepaalt.

De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten vastleggen voor de gegevensuitwisseling tussen de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in het eerste lid, en de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij, vermeld in het tweede lid.

§ 3. In het kader van het unieke loket, vermeld in paragraaf 1, kunnen de volgende persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt worden:

 1. de volgende gegevens over de premieaanvrager of de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd:

  1. het huidige adres en de vorige adressen en de contactgegevens;

  2. de gezinssamenstelling, de personen ten laste en de personen die samenwonen met de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd;

  3. de handicap van de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd, of van de personen die samenwonen met de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd;

  4. de burgerlijke staat;

 2. de volgende gegevens over het inkomen van de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd, of het inkomen van de personen met wie de persoon samenwoont namens wie de premie wordt aangevraagd, voor de premies waar een inkomensgrens van toepassing is:

  1. het gezamenlijk belastbaar inkomen;

  2. het afzonderlijk belastbaar inkomen;

  3. het leefloon;

  4. de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;

  5. de beroepsinkomsten die van belasting vrijgesteld zijn, uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling;

 3. de zakelijke rechten waarvan de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd, houder is;

 4. de volgende gegevens over het gebouw of de energieopwekkingsinstallatie waarvoor een premie wordt aangevraagd:

  1. de aard;

  2. de ligging;

  3. de ouderdom;

  4. de eigendom of zakelijke rechten die erop zijn gevestigd;

 5. de gegevens over de uitgevoerde werken waarvoor een premie wordt aangevraagd, met inbegrip van facturen;

 6. alle andere gegevens dan de gegevens, vermeld in punt 1° tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT