19 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, inzonderheid het artikel 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, zoals nadien gewijzigd en aangevuld;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 16 november 2020;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Goedgekeurd wordt de op 20 maart 2020 vastgestelde lijst :

  1. van de terreinen, gebouwen en aanhorigheden die behoren aan de Staat en noodzakelijk zijn voor de werking van de diensten van de Staat en van de door de Staat beheerde openbare diensten, alsmede voor de huisvesting van het door de Staat bezoldigd personeel, en die door de Regie worden beheerd ten name en voor rekening van de Staat;

  2. van de terreinen, gebouwen en aanhorigheden, die voor dezelfde doeleinden door de Staat worden gehuurd en waarvan de Regie de huur overneemt.

Art. 2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT