Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, wordt aan de heer DEFOORT, William, op het einde van de maand november 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bere

Arbeidsgerechten. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, wordt aan de heer DEFOORT, William, op het einde van de maand november 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT