19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, artikel 6, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 12 juli 2013;

Overwegende het koninklijk besluit van 18 juli 2018 houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie;

Overwegende de goedkeuring, door de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, van de kandidaten voorgedragen door het bureau;

Overwegende dat de voorgedragen voorzitter houder is van een diploma in de Nederlandse taal;

Overwegende dat de voorgedragen ondervoorzitter houder is van een diploma in de Franse taal;

Overwegende dat het mandaat van de voormalige voorzitter werd beëindigd op 23 november 2021 ;

Overwegende dat het mandaat van de voormalige ondervoorzitter werd eveneens beëindigd op 23 november 2021 ;

Op de voordracht van de Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dhr. Stephan OLAERTS wordt tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT