19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de vzw Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2006 tot oprichting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 t.e.m. 124;

Gelet op de wet van 27 juni 2021 houdende de derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, het artikel 511-060 (ESR Code 33.00) van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de wijzigingen van de statuten van de vzw neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 5 februari 1996;

Gelet op de wijzigingen van de statuten van de vzw, neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2004, meer bepaald deze aangebracht aan artikel 1, § 1 van de statuten waarbij de benaming van de vereniging veranderd wordt in "V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 september 2021;

Overwegende dat de vzw de opdracht moet kunnen vervullen die haar bij de jaarlijkse overeenkomst die haar met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verbindt, wordt opgedragen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de vzw "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid", rekening nummer IBAN BE13 0682 1859 0739 te Brussel, wordt een toelage van 149.929,46 euro toegekend, aan te rekenen ten bezware van het begrotingartikel 511-060 van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor het begrotingsjaar 2021 volgens de modaliteiten bijgevoegd bij dit besluit.

Art. 2. De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 t.e.m. 124.

Art. 3. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT