19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot erkenning van 'European Society of Anaesthesiology' (ESA) als opdrachtgever van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 2004, inzake experimenten op de menselijke persoon, artikel 31, § 1;

Overwegende de aanvraag, ingediend op 15 juli 2020, om te worden erkend als opdrachtgever van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon;

Overwegende dat de "European Society of Anaesthesiology" (ESA) volgens de op 2 juni 2019 herziene en gecoördineerde statuten (neergelegd ter griffie op 6 november 2019 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019) een internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw) is in de zin van Boek 10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Dat, volgens artikel 2, c. van de vermelde statuten, de vereniging ernaar streeft het niveau van de specialisatie op te tillen door het bevorderen en aanmoedigen van o.m. het onderzoek en de wetenschappelijke vooruitgang; punt h. onder hetzelfde artikel heeft het over het stimuleren en faciliteren van het onderzoek en het aanmoedigen van de innovatie;

Dat de aanvrager derhalve een instelling zonder winstoogmerk is, wier maatschappelijk doel hoofdzakelijk gericht is op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT