19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2021 aan het 'Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie'

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 5 vervangen bij de wet van 29 april 1996, gewijzigd bij de wetten van 20 oktober 1998, 30 december 2001 en 1 mei 2006;

Gelet op de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, inzonderheid op artikel 4, § 1, 5° en op artikel 7bis ingevoegd bij de wet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 1973 houdende vastlegging van de voorwaarden van erkenning van organisaties die voorzien in de medisch-farmaceutische voorlichting omtrent de geneesmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1974 houdende erkenning van het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie - Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique";

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2021 aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie"

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 15 oktober 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 30 november 2021;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2021 aan het "belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie", worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden "verhoogd met 33.275 euro (drieëndertig duizend twee honderd vijfenzeventig euro)" worden ingevoegd tussen de woorden "Een toelage van 362.000 euro (drie honderd tweeënzestig duizend euro)" en de woorden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT