19 DECEMBER 2014 - Decreet houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014

 
GRATIS UITTREKSEL

Raad van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen

HOOFDSTUK I. -- .............

Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, eerste lid, 116, § 1, 121, § 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2. Overeenkomstig de bijgevoegde tabel bij huidig decreet, worden de kredieten geboekt op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2014 als volgt aangepast :

In duizenden EUR

Vastleggingskredieten ordonnanceringskredietenNiet-gesplitste kredieten Oorspronkelijk 399.577,00 399.577,00Eerste aanpassing - 2.613,00 - 2.613,00Aangepast 396.964,00 396.964,00Kredieten voorgaande Jaren 0,00 0,00Eerste aanpassing 0.00 0.00Aanpassing 0.00 0.00Gesplitste kredieten Oorspronkelijk 3.728,00 2.771,00Eerste aanpassing - 1.960,00 - 1.200,00Aangepast 1.768,00 1.571,00TOTAAL Oorspronkelijk 398.732,00 398.535,00Eerste aanpassing 0,00 0,00Aangepast 0,00 0,00

Deze kredieten worden opgesomd in de tabel die bijgevoegd is bij huidig decreet.

Art. 3. In artikel 12 van het decreet dat de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2014 bevat, dienen de titels van de volgende basisallocaties gewijzigd te worden:

22.40.33.12Subsidies aan thuishulpdiensten

22.40.33.13Subsidies aan centra voor gezinsplanning

Art. 4. In artikel 13 van het decreet dat de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2014 bevat, dienen de volgende basisallocaties te worden toegevoegd:

22.40.12.01Vergoedingen door de Cocof in het kader van gerechterlijke procedure

27.02.21.60Financiële lasten

HOOFDSTUK II. - Dienst met afzonderlijk beheer

Art. 5. De aangepaste begroting van de Dienst met afzonderlijk beheer -Personne Handicapée Autonomie Recherchée, afgekort PHARE- is goedgekeurd voor het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT