18 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 193, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 23 juli 2020 en daarbij gesteld dat begrotingsakkoord niet vereist was.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld wordt bij dit besluit aangepast aan de realiteit.

- Om praktische redenen en omwille van administratieve vereenvoudiging wordt bij dit besluit bepaald dat de geografische coördinaten en de antennehoogte in de toekomst geregeld worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor media.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"De geografische coördinaten en de antennehoogte van de grond van de radiofrequenties, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, worden bepaald door de Vlaamse minister, bevoegd voor media.".

Art. 2. De bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor media, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media,

B. DALLE

Bijlage bij het besluit de Vlaamse Regering van 18 september 2020 tot wijziging van artikel 1 en de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT