18 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 wat betreft het realiseren van het groeipad voor groepsopvang

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 8, § 1, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012 en 23 maart 2018, en artikel 12 § 1.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Het begrotingsakkoord werd verleend op 11 juni 2020;

- De Raad van State heeft advies 67.675/1 gegeven op 14 juli 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. In artikel 59, § 2 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid wordt de zinsnede "en in principe voor nieuwe plaatsen toegekend vanaf 1 april 2015" vervangen door de zinsnede "voor subsidieerbare plaatsen die tussen 1 april 2015 en 31 maart 2021 worden toegekend zoals vermeld in dit lid en voor subsidieerbare plaatsen die vanaf 1 april 2021 worden toegekend alleen als de organisator vraagt om ze toe te kennen op basis van dit lid omdat hij al...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT