18 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20

- het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, artikel 6, § 3, artikel 7, § 1 tot en met 3, artikel 8, § 2, artikel 10, artikel 18, § 2, artikel 21, § 2 en § 3, artikel 22, § 4, artikel 23, § 1, artikel 26, artikel 31, § 4, en artikel 35, § 7.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 mei 2020.

- De Vlaamse Toezichtcommissie heeft advies nr. 2020/18 gegeven op 30 juni 2020.

- De Mobiliteitsraad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 26 juni 2020.

- De Raad van State heeft advies nr. 67.828/1/V gegeven op 31 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer worden de woorden "minstens vijftien minuten" opgeheven.

Art. 2. In artikel 6, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "het voormelde koninklijk besluit" vervangen door de zinsnede "het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen".

Art. 3. In artikel 17, 10° van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "vermeld in hoofdstuk 3, afdeling 2" vervangen door de zinsnede "vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 2".

Art. 4. In artikel 29, derde lid, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "het voormelde koninklijk besluit" vervangen door de zinsnede "het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen".

Art. 5. In artikel 30, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, wordt het woord "nummerplaat" vervangen door het woord "kentekenplaat";

  2. in paragraaf 2, derde lid, wordt de zinsnede `, tenzij het voertuig beschikt over een tarievenkaart als vermeld in artikel 31, § 2, eerste lid' opgeheven.

    Art. 6. In hetzelfde besluit wordt een artikel 30/1 ingevoegd, dat luidt als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT