18 MEI 2022. - Wet tot wijziging van hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

Art. 2.

In de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeels-leden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, wordt in hoofdstuk 7 van Titel 2, een artikel 23/1 ingevoegd, luidende als volgt :

"Art. 23/1. § 1. Wanneer, hetzij ten gevolge van de afschaffing van een provinciaal of plaatselijk bestuur dat is aangesloten bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, hetzij ten gevolge van de omvorming van een dergelijk bestuur tot een private rechtspersoon, het personeel van dit bestuur wordt overgeheveld naar één of meerdere werkgevers die eveneens bij dit fonds zijn aangesloten, worden, voor de vaststelling van het bedrag van de in artikel 20 bedoelde aanvullende pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering, de uitgaven inzake pensioenen die het Gesolidariseerde pensioenfonds draagt voor de gewezen personeelsleden van het afgeschafte of omgevormde bestuur en hun rechthebbenden gevoegd bij de pensioenuitgaven die het Gesolidariseerde pensioenfonds draagt voor de gewezen personeelsleden van de werkgever of werkgevers die deze personeels-leden hebben overgenomen en voor hun rechthebbenden. De krachtens artikel 19 vastgestelde responsabiliseringscoëfficiënt wordt toegepast op de geglobaliseerde pensioenlast en loonmassa van het vastbenoemd personeel van deze werkgever of werkgevers.

Ingeval de in het eerste lid bedoelde personeelsoverdracht...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT