18 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, artikel 33, tiende lid vervangen bij het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1935, gewijzigd bij het besluit van de Regent van 26 juni 1947, bij de wet van 4 mei 1999 en bij de wet van 6 juli 2017 en op artikel 34bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1935;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 9 januari 2020;

Gelet op het advies nr. 05/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 17 januari 2020;

Gelet op het advies 70.107/2 van de Raad van State, gegeven op 22 september 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, artikel 34, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1935, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, vervangen bij de wet van 22 november 2013 en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het enig lid, in de bepaling onder het eerste streepje, worden de woorden "zoals laatst gewijzigd door de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt en aangevuld door de wet van 4 mei 1999 tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112" opgeheven;

 2. het enig lid wordt aangevuld met de volgende streepjes:

  "- "de Nationale Kamer": de Nationale Kamer van notarissen bedoeld in artikel 90 en volgende van de wet op het notarisambt;

  - "het directiecomité": het directiecomité van de Nationale Kamer als bedoeld in artikel 92 van de wet op het notarisambt;

  - "de kamer van notarissen": de kamer van notarissen als bedoeld in artikel 76 en volgende van de wet op het notarisambt;

  - "reglement organisatie en toezicht boekhouding": het reglement van de Nationale Kamer van 26 oktober 2017, gewijzigd op 25 oktober 2018, 24 januari 2019 en 21 april 2022, betreffende de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 juni 2022 houdende goedkeuring van het reglement betreffende de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, en de latere wijzigingen ervan;

  - "de commissie van toezicht": de commissie van toezicht als bedoeld in artikel 32 en volgende van het reglement organisatie en toezicht boekhouding;

  - "rubriekrekening": de rekening bedoeld in artikel 34, § 2, derde lid, en 34bis van de wet op het notarisambt;

  - "professionele rekening": de kantoorrekeningen, derdenrekeningen en rubriekrekeningen van de notaris geopend met het oog op de uitoefening van het ambt, bij een kredietinstelling bedoeld in de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen of aangehouden bij de Deposito- en Consignatiekas.".

  Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk Ibis ingevoegd dat het artikel 1/1 bevat, luidende:

  "Hoofdstuk Ibis. Gegevensbescherming

  Art. 1/1. § 1. De Nationale Kamer is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT