18 MEI 2022. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, artikel 32;

Gelet op de statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2008, artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2022;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse, aangezien het geen reglementair besluit betreft;

Overwegende dat de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen moet geschieden op grond van hun bijzondere wetenschappelijke of professionele kwaliteiten, vermeld in dit benoemingsbesluit, op de activiteitsdomeinen van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, alsook op grond van een voldoende verscheidenheid van competenties, leeftijden en geslachten teneinde voldoende competenties te verzamelen binnen deze raad van bestuur;

Overwegende dat mevrouw Véronique Thirion dankzij haar diploma in de rechten en dankzij haar professionele ervaring op het gebied van audit, risicobeheer, bankwezen en financiën, over de specifieke professionele kwaliteiten beschikt die vereist zijn om in de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen te worden benoemd;

Overwegende dat de heer Emmanuel Decelle dankzij zijn diploma van doctor in de chemische wetenschappen en dankzij zijn professionele ervaring in de Belgische overheidssector, over de specifieke professionele kwaliteiten beschikt die vereist zijn om in de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen te worden benoemd;

Overwegende de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie en houdende de Deontologische Code voor de openbare mandatarissen;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT