18 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut, wat betreft de polders en wateringen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 3, derde lid;

- het decreet van 23 december 2021 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022, artikel 13 (QB0-1QCE2DW-IS).

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 november 2021;

- De Raad van State heeft advies nr. 70.849/1 gegeven op 24 januari 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

- De Raad van State heeft advies nr. 70.942/1 gegeven op 1 maart 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Conform de beleidsnota Omgeving 2019-2024 worden de bestaande steunmaatregelen en subsidies geëvalueerd en verder in lijn gebracht met de prioriteiten inzake Omgevingsbeleid. Met die kritische evaluatie wordt uitvoering gegeven aan de rationalisering op het vlak van subsidies zoals het regeerakkoord vooropstelt. De subsidie voor ex-DAC'ers bij polders en wateringen doorstaat de kritische evaluatie niet. Het is bijgevolg niet langer te verantwoorden de subsidie ongewijzigd verder te zetten.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 3. § 1. Aan de initiatiefnemers van de sector milieu- en natuurverenigingen wordt per voormalig DAC-project een subsidie toegekend die overeenstemt met de loonkosten en die begrensd is tot de loonkosten, opgenomen in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Aan de initiatiefnemers van de sector polders en wateringen wordt per voormalig DAC-project een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT