18 MAART 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, in het bijzonder op artikel 81, § 1, 3e lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Op voordracht van Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen wordt een artikel 3 ingevoegd dat luidt als volgt:

Art. 3. Onverminderd artikel 1 en in afwijking van artikel 2, wordt Anna Saccomano, gedomicilieerd te Avenue Massenet 32, 1190 Vorst, eveneens van 15...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT