18 JUNI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020 betreffende de stabiliteit van arbeidsovereenkomsten (157731/CO/330) (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020 betreffende de stabiliteit van arbeidsovereenkomsten (157731/CO/330).

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2022

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020 betreffende de stabiliteit van arbeidsovereenkomsten (157731/CO/330) (Overeenkomst geregistreerd op 20 januari 2023 onder het nummer 177774/CO/330)

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die behoren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :

- de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen);

- de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

- de psychiatrische verzorgingstehuizen;

- de initiatieven van beschut wonen;

- de revalidatiecentra, met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

§ 2. In het toepassingsgebied in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020 betreffende de stabiliteit van arbeidsovereenkomsten wordt volgende toevoeging gedaan :

"- de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en de netwerken palliatieve zorg.".

§ 3. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 2. De eerste zin van artikel 2 van hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020 wordt vervangen door volgende zin :

"Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van :

- het Vlaams Intersectoraal Akkoord ("VIA 5") van 8 juni 2018, hoofdstuk 2.2. "Stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten", luik II "Intersectorale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT