18 JUNI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon-voorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de opvoedings-

en huisvestingsinrichtingen en -diensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2022

Loonvoorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord (Overeenkomst geregistreerd op 26 januari 2023 onder het nummer 177864/CO/319)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : alle mannelijke en vrouwelijke werknemers.

HOOFDSTUK II. - Minimumweddeschalen

Art. 2. Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 1994 betreffende de loonvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand (registratienummer 35658/CO/319), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015 betreffende de actualisering van de loonvoorwaarden (registratienummer 126221/CO/319) en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019 betreffende de loonvoorwaarden (registratienummer 161274/CO/319) en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2021 betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van VIA 6 (registratienummer 165345/CO/319) en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2021 betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van VIA 6 (registratienummer 173813/CO/319), wordt vervangen als volgt :

"Art. 5. § 1. Met ingang van 1 november 1993 worden de minimumjaarlonen voor het werklieden- en bediendepersoneel bepaald overeenkomstig de in bijlage 1 gevoegde weddeschalen. Deze minimumjaarlonen worden verhoogd op 1 januari 1994, 1 november 1994, 1 januari 1995, 1 augustus 1995 en 1 januari 1996, overeenkomstig de weddeschalen in voornoemde bijlage.

De weddeschalen bevatten vanaf 1 november 1993 de jaarlijkse bijzondere toelage (ook "maandpremie" genoemd), voorzien bij artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1990 betreffende de loonvoorwaarden. Deze jaarlijkse bijzondere toelage wordt derhalve afgeschaft, behoudens de overgangsmaatregelen voorzien bij artikel 14 van voornoemd besluit van 15 december 1993 van de Vlaamse Regering.

§ 2. Met ingang van 1 maart 2021 worden de minimum jaarlonen voor de werknemers bepaald overeenkomstig de in bijlage 3 gevoegde weddeschalen.

§ 3. Vanaf 1 december 2022 worden de minimum jaarlonen voor de werknemers bepaald overeenkomstig de in bijlage 5 gevoegde weddeschalen. Voor onderstaande barema's en aangeduide anciënniteitsjaren worden deze weddeschalen in bijlage 5 bovendien ook toegepast vanaf 1 januari 2022 tot 30 november 2022 :

- B2A : 0 jaar anciënniteit tot en met 22 jaar anciënniteit;

- B1C : 0 jaar anciënniteit tot en met 21 jaar anciënniteit;

- MV1 : 0 jaar anciënniteit tot en met 18 jaar anciënniteit en 20 jaar anciënniteit

- B1B : 0 jaar anciënniteit tot en met 21 jaar anciënniteit;

- B1Abis : 2 jaar anciënniteit tot en met 19 jaar anciënniteit en 21 jaar anciënniteit;

- L1 : 0 jaar anciënniteit tot en met 4 jaar anciënniteit en 6 jaar anciënniteit tot en met 12 jaar anciënniteit;

- B1A : 3 jaar anciënniteit tot en met 17 jaar anciënniteit.

§ 4. Om de overeenstemmende brutomaandlonen te bepalen, moeten de geïndexeerde baremieke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT