18 JULI 2023. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de commissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie

De Minister van Economie en de Minister van Energie,

Gelet op de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere over- heidsdiensten, artikel 31, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit centrum, artikel 4, eerste lid;

Overwegende het ministerieel besluit van 30 december 2015 hou- dende benoeming van de commissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie,

Besluit :

Artikel 1. Word Is benoemd tot commissarissen bij het Studiecentrum voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT