18 FEBRUARI 2022. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 078 van organisatieafdeling 16 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar het begrotingsadres van de begrotingsrekening/het vakdomein 81211000/078.006 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de begrotingsadressen van de begrotingsrekeningen/vakdomeinen 83300000/078.016, 83520000/078.020, 84524000/078.029 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de begrotingsadres van de begrotingsrekening/het vakdomein 84353000/078.042 van programma 078 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 9 juli 2015, 21 juli 2016, 31 mei 2017, 14 december 2017, 24 september 2020, 11 en 12 februari 2021 en 12 en 18 november 2021 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Epson en Interreg V, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten):

Europees samenwerkingsprogramma ESPON 2030;

Opschrift: Waalse bijdrage in het samenwerkingsprogramma ESPON 2030;

Operator: Groothertogdom Luxemburg;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 83520000/078.020;

Vastleggingskredieten : 190.190,86 EUR;

Vereffeningskredieten: 54.340,86 EUR;

Europees samenwerkingsprogramma ESPON 2020;

Opschrift: Technische bijstand;

Project: Belgian ESPON Contact Point;

Operator: UGENT;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 81211000/078.006;

Vereffeningskredieten: 33.146,24 EUR;

Codificatie van het project: E ES 1 300ECP 0001 B;

Europees samenwerkingsprogramma ESPON 2030;

Opschrift: Waalse bijdrage in de financiering van het Belgische contactpunt ESPON;

Project: Belgian ESPON Contact Point;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT