18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van het Departement Omgeving naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

het decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 1°, en tweede lid.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 3 december 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Vlaams Regeerakkoord 2019-2024: "Om een coherent en geïntegreerd klimaat- en energiebeleid te voeren, versterken we het bestaande Vlaams Energie Agentschap tot een slagkrachtig Vlaams energie- en klimaatagentschap (VEKA). We doen dit via overheveling van de afdeling energie, klimaat en groene economie uit het departement omgeving, m.u.v. het team luchtkwaliteit (dat bij de VMM wordt ondergebracht)."

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

- titel II van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De statutaire personeelsleden van het Departement Omgeving, opgenomen in punt 1 van bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen naar het Vlaams Energie en Klimaatagentschap.

Art. 2. Aan de contractuele personeelsleden van het Departement Omgeving, opgenomen in punt 2 van bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, biedt de indienstnemende overheid bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een addendum bij de arbeidsovereenkomst aan. Op grond van dat addendum worden ze met ingang van 1 januari 2021 bij die entiteit tewerkgesteld voor een duur die overeenstemt met dat gedeelte van hun contract dat bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap op 1 januari 2021 nog niet verstreken is.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving en Energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Z. DEMIR

Bijlage bij het besluit van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT