18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2019 betreffende de werkverdeling van de regeringscommissarissen in het kader van het toezicht in het hoger onderwijs en betreffende sommige aangelegenheden met betrekking tot het statuut van de regeringscommissarissen

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, artikel IV.95, vervangen bij het decreet van 1 maart 2019 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020, en artikel IV.102, vervangen bij het decreet van 1 maart 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 16 december 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Voor onder meer de hogere kunstinstituten geldt artikel IV.102 van de Codex Hoger Onderwijs dat stelt dat de Vlaamse Regering een ambtenaar of een commissaris kan aanwijzen die toeziet op de uitvoering van de beheersovereenkomst en de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden. In dit besluit worden de hogere kunstinstituten toegevoegd aan de toezichtsbevoegdheden van de regeringscommissarissen van het hoger onderwijs.

Op 18 oktober 2019 besliste de Vlaamse Regering om de heer Erik Maes te benoemen als commissaris van de Vlaamse Regering bij de hogescholen en universiteiten. In dit besluit wordt de toewijzing van de heer Erik Maes aan cluster C formeel bevestigd.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2019 betreffende de benoeming van een commissaris van de Vlaamse Regering bij de hogescholen en universiteiten.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 5, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2019 betreffende de werkverdeling van de regeringscommissarissen in het kader van het toezicht in het hoger onderwijs en betreffende sommige aangelegenheden met betrekking tot het statuut van de regeringscommissarissen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT